Skupina Yamaha Group byla vybrána společností CDP na prestižní seznam "A" společností v oblasti klimatických změn

Společnost Yamaha Corporation (dále jen "Yamaha") byla za své proaktivní iniciativy a transparentnost v oblasti změny klimatu oceněna mezinárodní neziskovou organizací CDP*1 jako vedoucí společnost v oblasti udržitelného rozvoje, a to jako "CDP 2023 Climate Change A List". Po roce 2021 je společnost Yamaha zařazena na seznam A již podruhé.

V letošním průzkumu CDP o změně klimatu odpovědělo přibližně 23 000 významných společností z celého světa. Společnosti byly hodnoceny na osmibodové stupnici od D- po A, přičemž nejvyšší čestné ocenění "A List" získalo 346 společností z celého světa, včetně 109 společností z Japonska.

Rychlá změna klimatu představuje pro lidstvo a všechny formy života na Zemi velkou hrozbu. Společnost Yamaha si uvědomuje, že pomoc v boji proti této hrozbě a přispění k dekarbonizaci společnosti jsou odpovědností společnosti a důležitými otázkami řízení.

Skupina podporuje realizaci trvale udržitelné společnosti a za své podstatné environmentální aktivity považuje reakci na změnu klimatu, udržitelné využívání dřeva, úspory zdrojů, snižování množství odpadu a nebezpečných látek s cílem dosáhnout "Blahobytu lidí na celém světě".

Společnost Yamaha se zavázala ke stanovenému cíli dosáhnout do roku 2050 čistých nulových emisí, a to i v rámci hodnotového řetězce, a stanovila si střednědobý cíl snížit emise skleníkových plynů v rozsahu 1+2*2 o 55 % a emise v rozsahu 3*2 o 30 % do roku 2030 končícího březnem 2031 ve srovnání s rokem 2017 (cíle s certifikací SBTi- sladěné s 1,5 °C*3). Společnost Yamaha se rovněž zaměřuje na zachování a obnovu ekosystémů a bude i nadále podnikat soustavné a trvalé kroky směřující k dekarbonizaci a pozitivnímu působení na přírodu, například aktivně podporovat používání certifikovaného dřeva a dalších dřevěných výrobků, které jsou šetrné k udržitelnému rozvoji.

Na následující webové stránce se dozvíte více o našem úsilí o zmírnění změny klimatu a přizpůsobení se jí.

[Climate Change Mitigation and Adaptation]

*1: CDP je mezinárodní nezisková organizace s globálním systémem podporujícím zveřejňování informací o životním prostředí ze strany společností a místních samospráv. Od svého založení v roce 2000 vede CDP iniciativy, jejichž cílem je využít kapitálové trhy a kupní sílu podniků k tomu, aby povzbudily společnosti ke zveřejňování jejich dopadů na životní prostředí, snižování emisí skleníkových plynů a ochraně vodních zdrojů a lesů. V současné době spolupracuje s více než 740 signatářskými finančními institucemi, které drží aktiva v hodnotě přes 136 bilionů amerických dolarů. V roce 2023 zveřejnilo prostřednictvím dotazníků CDP své informace o životním prostředí více než 24 000 organizací, včetně více než 23 000 společností představujících dvě třetiny světové tržní kapitalizace a 1 100 místních vlád. CDP vlastní největší světovou environmentální databázi založenou na dotaznících plně vyhovujících TCFD a výsledky CDP jsou široce využívány při rozhodování o investicích a veřejných zakázkách s cílem vybudovat čistě nulovou, udržitelnou a odolnou ekonomiku. CDP je zakládajícím členem iniciativy Science Based Target (SBTi), We mean Business Coalition, The Investor Agenda a iniciativy Net Zero Asset Managers (NZAM). Podrobnosti naleznete na těchto webových stránkách:

*2: Rozsah 1: Přímé emise z vlastních firemních zařízení ze spalování paliv a dalších zdrojů

Rozsah 2: Nepřímé emise z nákupů energií (elektřina, pára, atd.)

Rozsah 3: Nepřímé emise jiné než rozsah 1 a 2 (suroviny, nákup dílů, doprava, použití produktů, atd.) z vlastního hodnotového řetězce společnosti

*3: Iniciativa "Science Based Targets" (SBTi) podporuje stanovení vědecky podložených cílů pro snižování emisí skleníkových plynů a tyto cíle vyhodnocuje a schvaluje ve snaze dosáhnout cílů Pařížské dohody. SBTi byla založena v roce 2015 společně čtyřmi organizacemi: Carbon Disclosure Project (CDP), mezinárodní nevládní organizace zaměřená na zveřejňování informací o životním prostředí, United Nations Global Compact, World Resources Institute (WRI) a World Wide Fund for Nature (WWF). Cíle sladěné s 1,5 °C odkazují na vědecky podložené cíle snižování emisí, jejichž cílem je omezit globální oteplování na 1,5 °C oproti předindustriální úrovni.