Marimby

YM-6100

Range: 5 octaves (C-c4), Bars: Rosewood

YM-5104A

Range: 5 1/2 octaves (C-g4), Bars: Rosewood

YM-5100A

Range: 5 octaves (C-c4), Bars: Rosewood

YM-4900A

Range: 4 1/2 octaves (F-c4), Bars: Rosewood

YM-4600A

Range: 4 1/3 octaves (A-c4), Bars: Rosewood

YM-2400(R)

Rozsah: 4 1/3 oktávy (A-c4), Kameny: Palisandr (YM-2400R), Acoustalon™ (YM-2400)

YM-410

Range: 4 octaves (C-c4), Bars: Rosewood

YM-1430

Rozsah: 4 1/3 oktávy (A-c4), Kameny: Padouk

YM-40

Range: 3 1/2 octaves (c-f3), Bars: Padauk