Podmínky používání platformy „Yamaha Music ID“

 

1. Rozsah


Tyto podmínky používání řídí používání platformy „Yamaha Music ID“ (dále jako „platforma“) uživatelem („vy“).
Tuto platformu provozuje společnost Yamaha Music Europe GmbH Siemensstrasse 22-34, 25462 Rellingen, Německo (dále jako „Yamaha“).
Společnost Yamaha vám při vytvoření účtu na této platformě poskytne tyto podmínky používání a požádá vás, abyste před jeho vytvořením s těmito podmínkami používání souhlasili. Souhlasíte s tím, že budete dodržovat všechny platné zákony a předpisy.
Společnost Yamaha provozuje tuto platformu, aby mohla vám jako uživateli poskytovat informace o výrobcích a kampaních společnosti Yamaha a aby vám umožnila registraci výrobků značky Yamaha pro účely prodloužení záruky. Nabídka zahrnuje správu osobních údajů, registraci a správu výrobků pro účely prodloužení záruky, registraci ke kampaním společnosti Yamaha a také registraci k doručování a správě informačních zpravodajů.
Společnost Yamaha nabízí tuto platformu zdarma.
Tato platforma je určena k používání osobami staršími 16 let a není určena pro děti a nezletilé osoby. Děti a nezletilé osoby mladší 16 let mohou tuto webovou stránku používat pouze pod dozorem rodiče nebo opatrovníka a s jejich souhlasem.

 

2. Změny v nabídce

Společnost Yamaha si vyhrazuje právo kdykoli změnit funkce a rozsah nabídky platformy nebo platformu ukončit.
Společnost Yamaha si dále vyhrazuje právo kdykoli bez předchozího upozornění a bez uvedení důvodu zcela dle vlastního uvážení a s okamžitou platností v plném rozsahu nebo částečně omezit, odmítnout nebo zrušit přístup k platformě, přičemž přihlédne k vašim přiměřeným zájmům souvisejícím s účtem.  

 

3. Registrace

Používání platformy vyžaduje vaši předchozí registraci. Registrace je zdarma.
Před zahájením používání platformy se musíte nejprve přihlásit na adrese https://europe.yamaha.com a vytvořit si uživatelský účet. Pro účely registrace musí být poskytnuty následující údaje:

  • Formát adresy
  • Jméno a příjmení
  • E-mailová adresa
  • Heslo
  • Země původu
  • Jazyk
  • Pohlaví

Dále můžete dle svého uvážení dobrovolně poskytnout další informace, a nabídku si tak personalizovat.

Jste povinni dodržovat všechna práva třetích stran na ochranu soukromí; uživatelé zejména nesmějí poskytovat osobní údaje třetích stran.
Při registraci si musíte zvolit jedinečné heslo a zadat jedinečnou, platnou, aktuální a ověřitelnou e-mailovou adresu. Protože zdvojené použití určitých údajů není povoleno, budete v případě zadání již existující e-mailové adresy vyzváni, abyste zvolili či zadali jinou e-mailovou adresu. E-mailem obdržíte odkaz k potvrzení své registrace. Váš účet bude vytvořen až po dokončení procesu registrace (dvojí přihlášení).
Ponesete výhradní odpovědnost za zachování důvěrnosti svého hesla.
Kdykoli můžete požádat o odstranění svého účtu. V takovém případě odstraníme vaše zaregistrované informace a osobní údaje.

 

4. Registrace výrobků společnosti Yamaha – prodloužení záruky


Na platformě můžete zaregistrovat libovolné výrobky společnosti Yamaha, na které se vztahuje program prodloužení záruky společnosti Yamaha.
Při registraci musíte zadat model, sériové číslo, datum zakoupení, zda byl výrobek zakoupen online nebo v obchodě, a typ použití. Protože zdvojená registrace výrobků není povolena, v případě zadání již registrovaného výrobku budete vyzváni, abyste uvedli jiné sériové číslo. Po zaregistrování výrobku si budete moci stáhnout záruční list.
Pokud svůj uživatelský účet odstraníte, registrace vašich výrobků bude odstraněna také. Protože z technických důvodů nelze výrobek opětovně zaregistrovat, měli byste si záruční list nejprve uložit.

 

5. Registrace výrobků společnosti Yamaha – propagace Flowkey


Na platformě můžete zaregistrovat libovolné výrobky společnosti Yamaha, na které se vztahuje kampaň Flowkey.
Při registraci musíte zadat model, sériové číslo, datum zakoupení, zda byl výrobek zakoupen online nebo v obchodě, a typ použití. Protože zdvojená registrace výrobků není povolena, v případě zadání již registrovaného výrobku budete vyzváni, abyste uvedli jiné sériové číslo. Po zaregistrování výrobku si budete moci stáhnout kód Flowkey.
Pokud svůj uživatelský účet odstraníte, registrace vašich výrobků bude odstraněna také. Protože z technických důvodů nelze výrobek opětovně zaregistrovat, měli byste si kód Flowkey nejprve uložit.

 

6. Obsah společnosti Yamaha


Všechny materiály na platformě, mimo jiné včetně zvuku, obrázků, softwaru, textů a videoklipů (dále jen „obsah“), jsou chráněny platnými zákony o autorském právu. Obsah nesmíte používat jinak, než jak je uvedeno v tomto dokumentu. Souhlasíte s tím, že budete dodržovat všechny pokyny uvedené na platformě, které omezují způsob, jakým můžete obsah používat. Bez výslovného svolení společnosti Yamaha nesmíte obsah kopírovat, distribuovat, vystavovat, provádět, veřejně zpřístupňovat, šířit prostřednictvím audiozáznamu nebo audiovizuálního záznamu nebo šířit vysílání obsahu z platformy pro jakékoli obchodní, komerční nebo veřejné účely. Stáhnete-li z těchto stránek jakýkoli obsah, nesmíte odstranit sdělení o autorských právech nebo ochranných známkách ani jiná sdělení, která k němu patří.

Můžete stáhnout pouze jednu (1) kopii obsahu, kterou smíte používat pouze vy pro své osobní domácí použití. Určitý obsah na platformě může být označen dodatečnými oznámeními o autorských právech, která vám mohou udělovat rozšířená práva k užívání nebo omezovat vaše práva na používání tohoto obsahu. Tato dodatečná oznámení o autorských právech mají přednost.

Na platformě a v obsahu se nachází řada chráněných log, servisních značek a ochranných známek (dále jako „ochranné známky“). Zpřístupněním ochranných známek na platformě vám společnost Yamaha neuděluje právo tyto ochranné známky využívat. Neoprávněné použití ochranných známek může představovat porušení platných zákonů o ochranných známkách a občanskoprávních a trestněprávních předpisů.

 

7. Licence na uživatelský obsah


Pokud na platformu odešlete elektronickou poštou nebo jinak jakékoli sdělení nebo materiály včetně komentářů, údajů, otázek, návrhů apod. („uživatelský obsah“), udělujete tím společnosti Yamaha nevýhradní, dále licencovatelnou, trvalou, neodvolatelnou, celosvětovou licenci na váš uživatelský obsah, včetně práva obsah kopírovat, distribuovat, vystavovat, provádět, veřejně zpřístupňovat, vysílat, šířit prostřednictvím audiozáznamu nebo audiovizuálního záznamu nebo šířit vysílání uživatelského obsahu a provádět jakékoli jiné druhy využívání, které ještě nejsou známy, a také právo upravovat, měnit, překládat nebo slučovat uživatelský obsah s jinými díly pro účely provozování platformy, reklamy a propagačního použití v libovolných online nebo offline médiích včetně sociálních médií, vytváření databází, kompilací a dokumentace týkající se uživatelského obsahu a pro libovolné související komerční nebo nekomerční účely. Vzdáváte se svého práva být uvedeni jako autor uživatelského obsahu. Při odesílání nebo nahrávání uživatelského obsahu se společnosti Yamaha zaručujete, že jste oprávněni udělit jí práva na uživatelský obsah v rozsahu uvedeném v tomto bodě.

 

8. Odpovědnost za materiál uživatele


Máte zakázáno zveřejňovat nebo přenášet jakékoli hanlivé, urážlivé, pornografické, vyhrožující nebo nezákonné materiály nebo jakékoli materiály, které by mohly představovat chování nebo vybízet k chování, které by mohlo být považováno za trestný čin nebo zakládat občanskoprávní odpovědnost společnosti Yamaha nebo jinak porušovat jakékoli právní předpisy.  Společnost Yamaha může měnit, upravovat nebo odebírat jakékoli takové uživatelské materiály nebo konverzace. I když společnost Yamaha může příležitostně sledovat nebo kontrolovat nástěnky informačního zpravodaje, chatovací místnosti, diskuze, příspěvky, vysílání apod. na platformě, není v žádném případě povinna tak činit a nepřebírá žádnou odpovědnost vyplývající z obsahu takových sdělení ani za jakákoli pomluvy, chyby, nepřesnosti, urážky, nemravnosti nebo nadávky v takových sděleních obsažené. Společnost Yamaha bude plně spolupracovat se všemi orgány výkonu moci nebo soudními příkazy právoplatně požadujícími nebo nařizujícími, aby společnost Yamaha zpřístupnila totožnost osoby zveřejňující uvedené materiály.

 

9. Odpovědnost


Aniž by tím byly dotčeny ostatní zákonné požadavky, budou se na odpovědnost společnosti Yamaha za škody vztahovat následující výjimky a omezení odpovědnosti podle tohoto bodu 9.
Společnost Yamaha bude bez omezení odpovědná v případě, že škoda byla způsobena úmyslně nebo hrubou nedbalostí.
Společnost Yamaha bude dále odpovědná za mírné nedbalostní porušení zásadních povinností, které ohrožuje smluvní účel, nebo za porušení povinností v případě, kde je plnění zásadní pro řádný výkon hospodářské soutěže a kde smluvní partneři běžně spoléhají na dodržování předpisů. V takovém případě však společnost Yamaha bude odpovědná pouze za předvídatelné obvyklé škody.
Výše uvedená omezení nebudou platit v případě újmy na životě, tělesné újmy nebo újmy na zdraví a závadu po převzetí záruk za kvalitu výrobku nebo v případě podvodně zatajených závad. Odpovědnost podle zákona o odpovědnosti výrobce za škody způsobené výrobkem zůstává nedotčená.
Pokud je odpovědnost společnosti Yamaha vyloučena nebo omezena, bude se to vztahovat také na osobní odpovědnost zaměstnanců, zástupců a zprostředkovatelů společnosti Yamaha.
Nebudou přebírány žádné záruky ani prohlášení na základě obsahu nebo stahování poskytovaných v této smlouvě nebo jejím prostřednictvím. Obdobně nebude výše uvedené zakládat jakékoli záruční nároky.

 

10. Změny


Společnost Yamaha může tyto podmínky používání příležitostně změnit, přičemž přihlédne k vašim přiměřeným zájmům souvisejícím s účtem. Společnost Yamaha vám případné takové změny podmínek používání oznámí tím, že vám zašle e-mailem revidované znění se zvýrazněním změn. Změněné podmínky používání vstoupí v účinnost (i) okamžikem vašeho souhlasu (ii) nebo šest týdnů poté, co jste obdrželi dané oznámení, a to za podmínky, že nevznesete námitku proti změnám a společnost Yamaha vás na začátku šestitýdenní lhůty informovala o důsledcích v případě, že proti změnám nevznesete námitku. Chcete-li proti změnám vznést námitku, můžete zaslat společnosti Yamaha e-mail. Jakmile vstoupí revidované podmínky používání v účinnost, nahradí veškerá předchozí znění. Máte-li námitky proti změněným podmínkám, společnost Yamaha si vyhrazuje právo váš účet ukončit.


11. Ochrana osobních údajů


Platí zásady o ochraně soukromí společnosti Yamaha dostupné na adrese http://cz.yamaha.com/cs/privacy_policy/.


12. Ukončení


Svůj účet můžete kdykoli ukončit zvolením funkce „Ukončit členství“ na platformě Yamaha Music ID nebo zasláním e-mailu na adresu Dataprotection@contact.europe.yamaha.com. Před ukončením vašeho účtu se ujistěte, že jste si uložili veškerý relevantní obsah včetně záručního listu.
Společnost Yamaha může váš účet ukončit zasláním výpovědi s dvoutýdenní výpovědní lhůtou na vaši zaregistrovanou e-mailovou adresu, přičemž přihlédne k vašim přiměřeným zájmům souvisejícím s účtem. Toto ukončení nemá vliv na prodlouženou záruku a případná práva na používání udělená k obsahu společnosti Yamaha. Právo společnosti Yamaha na ukončení účtu na základě řádného důvodu zůstává nedotčeno.


13. Ostatní ustanovení


Pokud se jednotlivé části těchto podmínek používání stanou neplatnými, nebude to mít vliv na zbývající ustanovení.
Tyto podmínky používání a případné spory vyplývající z používání platformy se budou řídit německým právním řádem. Povinná ustanovení zákonů platných v jurisdikci v místě vašeho obvyklého pobytu zůstanou nedotčená.
Jste-li obchodník, právnická osoba podle veřejného práva nebo zvláštní fond podle veřejného práva o majetku nebo vaše obecná místní příslušnost není ve Spolkové republice Německo, má výhradní místní příslušnost – včetně mezinárodní – v případě jakýchkoli sporů vyplývajících z obchodního vztahu mezi námi a zákazníkem město Hamburk. Povinná zákonná ustanovení týkající se výhradní místní příslušnosti zůstávají nedotčená.


14. Registrace Yamaha Clavinova CSP-150 a CSP-170 - promo akce s iPadem pouze v období mezi 01/02/2023-31/03/2023


Na této platformě si můžete zaregistrovat Vaše digitální piano Yamaha Clavinova CSP 150, nebo CSP-170, které je předmětem kampaně s iPadem.

Při registraci musíte specifikovat model, výrobní číslo, datum nákupu (ať už byl nástroj zakoupen online nebo v kamenné prodejně) a typ použití produktu. Protože není povolena dvojí registrace produktu, budete při zadání již registrovaného produktu vyzváni k zadání jiného výrobního čísla. Po registraci se v průběhu trvání akce budete moci zúčastnit promo akce s iPadem. Pokud svůj uživatelský účet smažete, bude smazána i vaše registrace produktu. Z technických důvodů nelze produkt znovu zaregistrovat, což znamená, že bonusový produkt můžete získat jen jednou. Souhlasem s těmito Podmínkami použití účastníci souhlasí s tím,  že se na ně budou vztahovat také tyto Podmínky a pravidla promo akce s iPadem uveřejněné na následujícím odkazu:

Podmínky účasti v Promoakci iPad

15. Registration of Yamaha products – Online Free Lesson Promotion between 1st April 2023 to 31st March 2024.

You may register your Yamaha products that are subject to Online Free Lesson Promotion. When registering your product, you must specify model, serial number, date of purchase, whether the product was bought online or in store and the type of usage. Since double registration of products is not permitted. Following to product registration, Participants who book their sessions from the Booking Landing Page will be able to participate in the Online Free Lesson Promotion between the promotion period. If you delete your user account, your product registration will be deleted as well. For technical reasons it is not possible to re-register a product, which means per one (1) Qualified Product purchase only two (2) Online Free Lessons may be redeemed.
Please read the Terms and Conditions of the Promotion from the link below., by agreeing to this Terms of Use, participants agree to be bound by this Terms and Conditions of the Online Free Lesson Promotion on the below link.

TERMS AND CONDITIONS OF THE YAMAHA ONLINE FREE LESSON PROMOTION